Start arrow Aktualności arrow Ocena wartości i stanu zagrożenia ufortyfikowanych obiektów sakralnych województwa śląskiego
Ocena wartości i stanu zagrożenia ufortyfikowanych obiektów sakralnych województwa śląskiego
12.09.2012.
Pragniemy poinformować wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia „Moje Miasto” o pomyślnie zakończonych staraniach o dofinansowanie projektu, którego wniosek konkursowy został przygotowany przez Zarząd Stowarzyszenia i złożony do Urzędu Wojewódzkiego. Aktualnie trwa pierwszy etap realizacji projektu.

 

 Image

  Projekt jest współfinansowany ze środków budżetowych Samorządu Województwa Śląskiego.

  Image

 

Czas trwania projektu: 1 lipca – 31 grudnia 2012 r.

 

Celem projektu jest identyfikacja zagrożeń, ocena wartości i stanu zachowania  ufortyfikowanych obiektów sakralnych województwa śląskiego oraz ich promocja na potrzeby konserwacji i turystyki.

 

Informacje wstępne o zadaniu:

Zadanie będzie realizowane przez członków stowarzyszenia Moje Miasto wspieranych przez ekspertów z różnych dziedzin (historii, architektury, geografii i geologii oraz ekonomii). W prace nad projektem zostaną włączone także lokalne społeczności - mieszkańcy terenów objętych badaniami i działaniami w ramach realizowanego zadania publicznego. W dużej mierze projekt zakłada pracę na zasadach wolontariatu.

 

Etapy realizacji projektu:

 

1. W pierwszej fazie projektu zostaną przygotowane analizy projektowe polegające na:

 

  • kwerendzie miejsc i obiektów sakralnych o funkcjach obronnych województwa śląskiego,
  • pracach studialnych, w tym analizach kartograficznych, ikonograficznych, rozpoznaniu materiałów archiwalnych,
  • wyborze pięciu najbardziej zagrożonych obiektów, które zostaną poddane dalszym badaniom w ramach projektu.

 

 

Zasady wyboru obiektów:

Do realizacji zadania wytypowane zostaną obiekty i ich zespoły spełniające następujące kryteria:

 

  • położenie nadrzeczne i wzgórzowe obiektów (dawna  funkcja obronna);
  • różne miejscowości województwa śląskiego – aby oszacować potencjał województwa w analizowanym zakresie;
  • różne style architektoniczne – aby ocenić różnorodność stylistyczną architektury sakralnej w połączeniu z architectura militaris i na tej podstawie ocenić wartość historyczną;
  • różny czas powstania – dla potwierdzenia tezy o roli tych obiektów w różnych okresach historycznych lub zmienności ich funkcji obronnej w inną;

 

 

2. Opracowanie wzoru karty oceny stanu zachowania oraz wzoru arkusza oceny wartości (użytkowych, informacyjnych, estetycznych, emocjonalnych, symbolicznych) modelowych obiektów oraz szczegółowych kryteriów dla metody bonitacji punktowej.

 

3 W drugiej fazie projektu zostaną przeprowadzone prace terenowe, polegające na inwentaryzacji i waloryzacji wytypowanych obiektów pod kątem przyjętych kryteriów oceny wartości oraz stanu zagrożenia budowli – obserwacje, pomiary, wywiady z mieszkańcami i zarządcami obiektów, wypełnianie kart oceny, sporządzenie dokumentacji fotograficznej i kartograficznej. Na tym etapie ważną rolę odegrają zaproszeni do współpracy eksperci.

 

3. Następnie do współpracy zostaną zaproszeni mieszkańcy województwa śląskiego – szczególnie z obszarów objętych realizacją zadania publicznego. Będą to konsultacje społeczne z osobami, które ze względu na miejsce zamieszkania bądź też pracy są bezpośrednio związane z obszarami badanych terenów ufortyfikowanych obiektów sakralnych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną jedne warsztaty z mieszkańcami jednego z wybranego obszaru

Warsztaty pozwolą na poznanie poziomu zaangażowania lokalnych społeczności w promocję produktu turystycznego, którego rdzeniem ma być badany obiekt oraz rozpoznanie potrzeby aktywizacji lokalnych społeczności w sektor usług (dodatkowe miejsca pracy, mały biznes). Naszym zadaniem jest zachęcenie do partycypacji społecznej na rzecz rewitalizacji sakralnych obiektów historycznych i szerszego upowszechnienia roli i wartości obiektów.

 

4. Ostatnia faza projektu posłuży technicznemu opracowaniu wyników oceny (statystyczna i komputerowa obróbka materiału badawczego). Wnioski z badań i konsultacji społecznych (Raport z projektu) oraz materiał fotograficzny i kartograficzny zostanie upowszechniony na niniejszj stronie.

 

Partnerzy projektu:

Do współpracy przy realizowaniu projektu zaprosiliśmy Komisję Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, która zrzesza profesjonalistów i pasjonatów z dziedziny dziedzictwa kulturowego w połączeniu z dziedzictwem przyrodniczym.

Partnerstwo to z pewnością zapewni wysoki poziom merytoryczny podejmowanych działań i przyczyni się do sprawnej realizacji projektu.

 

 

Zmieniony ( 12.09.2012. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »